Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

3 Edat i dependència

Aquest apartat està dirigit a totes les persones majors residents al municipi d’Aldaia. Amb la finalitat d’oferir-los una sèrie de serveis municipals que faciliten l’atenció de les seues necessitats mitjançant mitjans i programes.

Entre d’altres, es tracta de:

  • Acostar i facilitar la igualtat d’oportunitats, a través d’informació, orientació i assessorament.
  • Possibilitar un major coneixement de les prestacions culturals i sociosanitàries
  • Estimular la participació en la vida social i cultural d’Aldaia.

Aquestes són les necessitats que atén:

  • Serveis d’atenció: domiciliària, de menjars, centres de dia, teleassistència…
  • Serveis d’oci i cultura: club d’oci, setmana cultural, cursos i tallers, esport, viatges organitzats…
  • Prestacions i ajudes econòmiques: pensions…
  • Tramitacions: targetes d’aparcament, de transport, reconeixement minusvalidesa, residències…

Pensió No Contributiva de Jubilació

L’objectiu d’aquesta pensió és proporcionar una prestació econòmica mensual i assistència medicofarmacèutica gratuïta a les persones que mai hagen cotitzat o ho hagen fet de forma insuficient.

Requisits per a sol·licitar-la:

  • Major de 65 anys en la data de la sol·licitud.
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys, entre l’edat de 16 anys i l’edat de meritació de la pensió, dels quals dos hauran de ser consecutius i immediatament anteriors a la sol·licitud.
  • Mancar de rendes o ingressos suficients.

Servei Polivalent d’Ajuda a Domicili (SAD)

Prestació que ofereix un conjunt de serveis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu en general a aquelles persones que precisen, per la seua especial necessitat, una atenció en el seu domicili, procurant així la permanència en el seu nucli familiar.

Serveis que cobreix:

  • Tasques d’atenció en la llar.
  • Tasques d’atenció personal.
  • Tasques de relació amb l’entorn.
  • Tasques de caràcter psicosocial i educatiu.

Aquest servei pot sol·licitar-lo famílies, persones majors i/o amb diversitat funcional que es troben amb dificultats per a fer front a les seues necessitats personals i socials.

Requisits:

  • Estar empadronat al municipi d’Aldaia.
  • Acreditar la necessitat del servei i la impossibilitat de ser coberta pels seus propis mitjans personals i/o familiars.

Servei de Teleassistència Domiciliària

Serveis d’atenció telefònica, a través del qual l’usuari està atès durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any (a través d’un  sistema d’alarma), enfront de qualsevol situació d’emergència o risc que ocórrega dins del domicili, i se li garanteix així l’atenció immediata que precise.

Pretén facilitar el contacte telefònic i oferir el recurs adequat si es produeixen situacions d’accidents, caigudes, solitud, necessitat de recordar cites mèdiques o preses de mediació, emergències domèstiques, etc.

L’objectiu és oferir seguretat i tranquil·litat a les persones majors que viuen soles o passen gran part del dia sense cap companyia; així com assegurar una intervenció immediata per professionals especialitzats en situacions d’urgència.

Aquest servei va dirigit a:

Persones majors de 60 anys o amb diversitat funcional, que es troben  en situacions de risc, principalment que visquen soles.

Serveis de Menjars

Servei dirigit a garantir i millorar la nutrició de les persones majors, amb l’objecte de:

  • Oferir una dieta saludable en el propi domicili.
  • Possibilitar mitjançant el suport alimentari la permanència de les persones majors en el seu propi domicili.
  • Evitar situacions de risc que poden produir-se a l’hora de preparar els menjars.

El servei consta de:

  • Menjars i sopars; a concretar dies i necessitats. Inclou primer plat, segon plat i postres.
  • Possibilitat de repartiment domiciliari en aquells casos necessaris.

Poden sol·licitar-lo persones majors de 65 anys amb incapacitat d’elaboració dels propis aliments i que tinguen autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o en defecte d’això, que existisca una figura/persona/familiar que es responsabilitze d’aquesta tasca.

Atenció Específica a la Dependència

La Llei de la Dependència, 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, reconeix el nou dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències.

Aquest dret ha de garantir l’atenció de les persones des del moment en què, de forma estable, necessiten ajuda d’uns altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat, etc.

Segons la necessitat d’ajuda de la persona afectada per a dur a terme diverses de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:

Grau I o dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia, o té necessitats de suport intermitent o limitat per a mantenir la seua autonomia personal.

Grau II o dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens per a mantenir la seua autonomia personal.

Grau III o gran dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seua pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d’una altra persona.

Titulars del dret:

Ser espanyol – Qualsevol edat – Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establits per la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Reparacions d’Habitatges

Aquest servei està dirigit a persones majors de 65 anys, sense possibilitat econòmica de realitzar reparacions pels seus propis mitjans. S’acreditarà aquesta necessitat mitjançant una valoració i informe social.

Consisteix en:

  • Adaptació de banys, cuines… que permeten la continuïtat de les persones ancianes en els seus domicilis, que eviten situacions de risc.
  • Rehabilitació i equipament bàsic i imprescindible per a l’atenció de les persones en el seu mitjà.
  • Suport financer en la col·locació d’ascensors i rampes.

Amb aixó tractem de:

  • Incrementar la qualitat de vida de les persones majors que resideixen en habitatges mal adaptats o inadequats, per a facilitar les seues necessitats d’accessibilitat per limitació de mobilitat.
  • Afavorir les relacions entre les persones majors i el seu entorn.
  • Afavorir l’estalvi social en retardar l’ingrés en residències.

Anualment la Generalitat Valenciana convoca aquest tipus d’ajudes, també ho pagarà l’Ajuntament i altres aportacions. Corre a compte del beneficiari l’aportació dels electrodomèstics a instal·lar i la part no subvencionada.

Tramitació d’Ingrés en Residència

Sol·licitud per a places de residències de tercera edat, davant situacions de solitud, deficiència de salut o absència de la família que puguen facilitar l’atenció necessària, segons la situació de salut i el grau de dependència. Existeix també la possibilitat de places de “respir” (estades temporals).

Requisits per a sol·licitar-la:

  • Tenir 65 anys o més en el moment de presentació de la sol·licitud.
  • Residir a la Comunitat Valenciana i estar empadronat en algun dels seus municipis amb una antiguitat mínima de dos anys.
  • Acreditar la necessitat social i sanitària d’ingrés a través dels informes pertinents.

La sol·licitud es presenta al Centre Social Coladors, una vegada completat l’expedient, serà tramitada a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que realitzarà la baremació del cas i li assignarà la plaça pertinent.

Enllaços

Centre de Dia per a Persones Majors

Servei sociosanitari, i de suport familiar, dirigit a proporcionar durant el dia una atenció especialitzada a les necessitats bàsiques de persones majors. S’afavoreix així la seua permanència en el seu entorn i s’eviten internaments innecessaris.

Amb l’objecte de:

  • Cobrir les necessitats específiques d’els qui requereixen atencions que no poden ser prestades adequadament al domicili habitual.
  • Donar suport a les famílies i possibilitar la vida familiar social i laboral dels seus membres.
  • Procurar el major nivell possible d’autonomia i de qualitat de vida de les persones beneficiàries.

Activitats i serveis que contempla el centre:

  • Acolliment i estada
  • Menjador
  • Higiene personal
  • Transport
  • Activitats culturals i terapèutiques
  • Perruqueria
  • Podologia

Qui pot sol·licitar-ho?

Pot sol·licitar-lo persones majors de 60 anys amb problemes de dependència que, podent mantenir-se al domicili personal o familiar, tinguen necessitat de suport per a la realització d’activitats bàsiques de la vida diària.

Queden excloses aquelles persones dependents que requerisquen cures sanitàries contínues i aquelles que tinguen trastorns de conducta que pertorben la convivència.

Centres Municipals de Persones Majors

Són centres destinats a la convivència i intercanvi d’experiències entre els majors, per mitjà de l’organització d’activitats que proporcionen la cultura, l’oci, i molt especialment la qualitat de vida de quants participen.

Centro de convivencia Carrer Major

Creu Roja d’Aldaia

C/ Santa Bàrbara 5-baix

Escala Mòbil

Es tracta d’una cadira mecànica amb funcions específiques que permet pujar i baixar trams d’escales a aquelles persones que no tenen mobilitat per a fer-ho pels seus propis mitjans.

Poden sol·licitar-ho

Les persones sense mobilitat que precisen utilitzar escales i no puguen fer-ho pels seus propis mitjans.
Es requereix d’un espai suficient en les escales per a realitzar les maniobres, així com per a la seua instal·lació. Serà l’equip tècnic de la Creu Roja, o en defecte d’això un operari especialitzat, qui s’encarregue del maneig de l’escala mòbil.

Aquest servei es realitza gràcies a un conveni amb Creu Roja Local, i es pot sol·licitar allí o a través dels Serveis Socials Municipals.