Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Diversitat Funcional

La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya el 23 de novembre de 2007 reconeix els següents principis:

  1. El respecte de la dignitat inherent, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones.
  2. La no discriminació
  3. La participació i inclusió plenes i efectives en la societat.
  4. El respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes
  5. La igualtat d’oportunitats
  6. L’accessibilitat.
  7. La igualtat entre home i dona
  8. El respecte a l’evolució de les facultats dels xiquets i les xiquetes amb discapacitat i e el seu dret a preservar la seua identitat

Pensió No Contributiva d’Invalidesa

Aquesta pensió té com a objectiu proporcionar una prestació econòmica mensual i assistència medico-farmacèutica gratuïta a les persones que mai hagen cotitzat o ho hagen fet de forma insuficient.

Condicions per a sol·licitar-la:

  • Ser major de 18 anys i menor de 65 en la data de la sol·licitud.
  • Residir legalment en el territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos seran immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
  • Estar afectats per una minusvalidesa o malaltia crònica igual o superior al 65%.
  • Mancar de rendes o ingressos suficients.

Ajudes al Desenvolupament Personal – PEI

Prestacions Econòmiques Individuals (P.E.I.) per a les persones amb discapacitat:

  • Ajudes Tècniques i productes de suport.
  • Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
  • Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
  • Ajuda de transport per a l’assistència a tractaments i centres residencials.

Certificat de Minusvalidesa i/o Discapacitat

L’Ajuntament d’Aldaia dins de l’àrea de benestar social compta amb el programa d’atenció, orientació i intervenció per a les persones que pateixen malaltia mental i altres discapacitats, la finalitat de les quals és afavorir la integració i desenvolupament personal d’aquests col·lectius de major vulnerabilitat.

El Reconeixement de discapacitat proporciona i reconeix la qualificació del grau de discapacitat, necessari per a l’accés a prestacions i recursos. Qualsevol persona pot sol·licitar-ho sempre que existisquen deficiències que provoquen discapacitat (física, psíquica o sensorial), a les quals, en cas de superar un percentatge del 25% li seran afegits els factors socials.

El reconeixement del grau de discapacitat pot permetre l’accés a:

  • Exempció de l’impost de circulació.
  • Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Targeta Daurada de Renfe. Informació: Tel: 902.24.02.02
  • Campaments per a discapacitats. Informació en l’IMSERSO.
  • Balnearis per a discapacitats. Informació en l’IMSERSO.
  • Assistència Sanitària. (PNC).
  • Pensió no contributiva d’invalidesa.
  • Prestació per fill/a a càrrec.
  • Admissió en Centres per a persones amb Discapacitat.
  • Ajudes per al desenvolupament personal: la Conselleria de Benestar Social obri anualment la convocatòria d’aquestes ajudes.

Targeta d’Aparcament per a Persones amb Mobilitat Reduïda

És el document que acredita al seu titular la utilització dels aparcaments reservats per a persones discapacitades (mobilitat reduïda).

Requisits per a sol·licitar-la:

  • Estar empadronat a Aldaia.
  • Disposar de reconeixement de la condició de minusvalidesa.
  • Mobilitat reduïda que li impedisca la utilització d’altres transports.

Servei Polivalent d’Ajuda a Domicili (SAD)

Prestació que ofereix un conjunt de serveis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu en general a aquelles persones que precisen, per la seua especial necessitat, una atenció en el seu domicili, procurant així la permanència en el seu nucli familiar.

Serveis que cobreix:

  • Tasques d’atenció en la llar.
  • Tasques d’atenció personal.
  • Tasques de relació amb l’entorn.
  • Tasques de caràcter psicosocial i educatiu.

Aquest servei pot sol·licitar-lo famílies, persones majors i/o amb diversitat funcional que es troben amb dificultats per a fer front a les seues necessitats personals i socials.

Requisits:

  • Estar empadronat al municipi d’Aldaia.
  • Acreditar la necessitat del servei i la impossibilitat de ser coberta pels seus propis mitjans personals i/o familiars.

Servei de Teleassistència Domiciliària

Serveis d’atenció telefònica, a través del qual l’usuari està atès durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any (a través d’un  sistema d’alarma), enfront de qualsevol situació d’emergència o risc que ocórrega dins del domicili, i se li garanteix així l’atenció immediata que precise.

Pretén facilitar el contacte telefònic i oferir el recurs adequat si es produeixen situacions d’accidents, caigudes, solitud, necessitat de recordar cites mèdiques o preses de mediació, emergències domèstiques, etc.

L’objectiu és oferir seguretat i tranquil·litat a les persones majors que viuen soles o passen gran part del dia sense cap companyia; així com assegurar una intervenció immediata per professionals especialitzats en situacions d’urgència.

Aquest servei va dirigit a:

Persones majors de 60 anys o amb diversitat funcional, que es troben  en situacions de risc, principalment que visquen soles.

Atenció Específica a la Dependència

La Llei de la Dependència, 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, reconeix el nou dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències.

Aquest dret ha de garantir l’atenció de les persones des del moment en què, de forma estable, necessiten ajuda d’uns altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, mobilitat, etc.

Segons la necessitat d’ajuda de la persona afectada per a dur a terme diverses de les activitats bàsiques de la vida diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei són:

Grau I o dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia, o té necessitats de suport intermitent o limitat per a mantenir la seua autonomia personal.

Grau II o dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens per a mantenir la seua autonomia personal.

Grau III o gran dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seua pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d’una altra persona.

Titulars del dret:

Ser espanyol – Qualsevol edat – Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establits per la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Centre d’Oci Menors amb Discapacitat

Centre de respir per a les famílies amb xiquets/es amb discapacitat física, psíquica o intel·lectual.

Personal especialitzat atén aquesta població tres vesprades a la setmana i les festes de Nadal, Pasqua i estiu.

Reparacions d’Habitatges

Aquest servei està dirigit a persones majors de 65 anys, sense possibilitat econòmica de realitzar reparacions pels seus propis mitjans. S’acreditarà aquesta necessitat mitjançant una valoració i informe social.

Consisteix en:

  • Adaptació de banys, cuines… que permeten la continuïtat de les persones ancianes en els seus domicilis, que eviten situacions de risc.
  • Rehabilitació i equipament bàsic i imprescindible per a l’atenció de les persones en el seu mitjà.
  • Suport financer en la col·locació d’ascensors i rampes.

Amb aixó tractem de:

  • Incrementar la qualitat de vida de les persones majors que resideixen en habitatges mal adaptats o inadequats, per a facilitar les seues necessitats d’accessibilitat per limitació de mobilitat.
  • Afavorir les relacions entre les persones majors i el seu entorn.
  • Afavorir l’estalvi social en retardar l’ingrés en residències.

Anualment la Generalitat Valenciana convoca aquest tipus d’ajudes, també ho pagarà l’Ajuntament i altres aportacions. Corre a compte del beneficiari l’aportació dels electrodomèstics a instal·lar i la part no subvencionada.

Creu Roja d’Aldaia

C/ Santa Bàrbara 5-baix

Escala Mòbil

Es tracta d’una cadira mecànica amb funcions específiques que permet pujar i baixar trams d’escales a aquelles persones que no tenen mobilitat per a fer-ho pels seus propis mitjans.

Poden sol·licitar-ho

Les persones sense mobilitat que precisen utilitzar escales i no puguen fer-ho pels seus propis mitjans.
Es requereix d’un espai suficient en les escales per a realitzar les maniobres, així com per a la seua instal·lació. Serà l’equip tècnic de la Creu Roja, o en defecte d’això un operari especialitzat, qui s’encarregue del maneig de l’escala mòbil.

Aquest servei es realitza gràcies a un conveni amb Creu Roja Local, i es pot sol·licitar allí o a través dels Serveis Socials Municipals.