Cultura

Dades d’interès

96 198 84 06

Avda. de la Música, 11

Acceso por calle Quart s/n

46960 Aldaia Valencia

flopez@ajuntamentaldaia.org
agarcera@ajuntamentaldaia.org
cultura@ajuntamentaldaia.org

Servicios: Gestión de la Cultura

Superficie total construïda: 3.076,57 m2.

Planta soterrani: 449,35 m2.

Planta baixa: 1.539,32 m2. (Accés, pati de butaques i escenari)

Planta 1ª: 796,58 m2.

Planta 2ª: 291,32 m2.

Núm. de butaques: 711 butaques.

Platea: 491 (4 per a discapacitats i acompanyant).

Anfiteatre: 196

Llotges laterales: 24.

Fonamentació:

Les càrregues al terreny es transmeten mitjançant un sistema de cércols i sabates de formigó armat tipus HA-25/B/40/*IIa, i acer corrugat B 500S, amb les dimensions i disposició d’armadures que s’especifiquen en el Projecte.

Murs de Soterrani:

Els murs del soterrani són de formigó armat tipus HA-25/B/20/*IIa, i acer corrugat B 500S, amb les dimensions i disposició d’armadures que s’especifiquen en el Projecte.

Solera:

Realitzada amb formigó tipus HM-20/B/20/*IIa, de grossària 15 cms., fins i tot malla electrosoldada d’acer B 500S diàmetre 4 mms. i malla 15×15 *cms, amb impermeabilització per la seua cara inferior, col·locada sobre capa de llastos artificials de grossària 20 cms. compactades al 98% del *próctor modificat, degudament curada i remolinada.

Sobre la solera de pati de butaques s’han col·locat *tabiquillos conillers de rajola ceràmica sobre els quals es donen suport a bards ceràmics amb capa de compressió de 5 cms. de grossària de formigó tipus HM-20/B/20/*Iia i el paviment, per a deixar cambra inferior per a la col·locació dels conductes i reixetes de climatització.

Estructura:

Sistema de pòrtics constituïts per suports i bigues de perfil d’acer laminat en calent A-42b, constituït detalladament per elements estructurals autoportants d’ample, cant i característiques que s’estableixen en el Projecte, sobre els quals se sustenta un forjat unidireccional de semivigueta pretesada, revoltó de formigó vibrat, farcit de sins i capa de compressió amb formigó tipus HA-25/B/20/*IIa, cant 31 cms., armats els diferents elements amb acer corrugat B 500S. Es considera una càrrega total uniforme capaç de suportar el forjat tipus de 100 kN/m2, 30 kN/m2 en coberta de vestíbul d’accés, sala i escenari, i 100 kN/m2 en resta de coberta, excepte en la de darrere de l’escenari, que és de 70*kN/m2.

L’estructura metàl·lica està ignifugada per a compliment de la Norma NBE-CPI/96, per a una estabilitat al foc tipus EF-120 en planta soterrani i EF-90 en la resta de l’edifici.

Coberta:

En coberta de sala i escenari, coberta a base de panell sàndwitx de xapa galvanitzada, amb aïllament acústic de llana de roca de 80 mms. de grossària i densitat variable 150-200 kg/m3 en l’exterior, i altres 80 mms. de grossària i densitat 70 kg/m3 a l’interior, amb una grossària total d’aïllament de 16 cms.; membrana impermeabilitzant, i paviment de grava.

En coberta de vestíbul d’accés, la mateixa coberta però amb aïllament únicament de 70 kg/m3 i grossària 5 cms.

En la resta, coberta plana formada per barrera de vapor, aïllant tèrmic tipus poliestiré extruit de grossària 5 cms, faldó de formigó cel·lular, aplanat i remolinat, en formació d’arracades, amb una grossària mínima de 8 cms., capa de regularització de morter de ciment de 2 cms de grossària, tela asfàltica impermeable monocapa, soldada i solapada en els paraments verticals, i acabat en rajola hidràulica llisa 20×20 cms, tot això amb les juntes de dilatació indicades en els plans de projecte, degudament segellades per a assegurar l’estanquitat.

Tancaments:

En façanes corresponents a sala i escenari, doble fàbrica de rajola ceràmica perforada de 12 cms. col·locades a refregada amb morter de ciment 1:6, una interior i una altra exterior, amb esquerdejat interior de la fàbrica exterior amb morter de ciment hidròfug 1:6, i cambra d’aire per a allotjament d’aïllament de llana de roca de 70 kg/m3 de densitat i 5 cms. de grossària.

En resta de façanes, fabrica exterior de rajola ceràmica perforada de 12 cms. col·locat a refregada amb morter de ciment 1:6, esquerdejat interior amb morter de ciment hidròfug 1:6, cambra d’aire per a allotjament de llana de roca de 70 kg/m3 de densitat i 5 cms. de grossària, i envà de rajola ceràmica buit del 7 col·locat a refregada amb morter de ciment 1:6.

Tabiquería:

Paredons per a divisions de rajola ceràmica buit del 7 i de l’11 col·locats a refregada amb morter de 1:6. Les parets de sala, estan trasdosadas per l’interior amb PLADUR, formant un fosc perimetral en la trobada amb el paviment 3×3 cms., amb un perfil angular la la trobada.

Solats:

En vestíbuls d’accés de públic en plantes baixa i primera, i en escala principal, paviment de marbre en peces de 60×60 cms. i 12 mms. de grossària, enrasat als rodapeus i escalons a revestiment d’algeps.

En pati de butaques i en amfiteatre, revestiment vinílic TARKETT “Optima” de 2 mms. de grossària, en rotllos de 2 mts. d’ample, pegat amb cola unilateral sobre terratzo (en pati de butaques i en parts horitzontals d’amfiteatre) o sobre tauler fenòlic de 22 mms. de grossària (en graderia d’amfiteatre).

En condícies de camerinos, de vestuaris, de planta 2a, de públic, i en magatzems de plantes baixa i 1a, gres ceràmic tipus “compacte” en peces de 20 x 20 cms., rebut amb morter de ciment mixt, i rejuntada amb lletada de morter de ciment acolorit.

En paviment de l’escenari sobre el baix escenari, tarima massissa de “pi melis”, de dimensió de taula 100 mms d’ample i 22 mms. de grossària, col·locada sobre tauler fenòlic WBP de 21 mms. de grossària, en peces desmuntables de 81×122 cms., col·locades sobre biguetes de l’estructura metàl·lica amb una distància entre eixos de 81 cms. Sobre les biguetes metàl·liques s’ha col·locat una cinta de neopré de 5 mms. de grossària per a amortiment del soroll a impacte i llistóns de fusta. Cada placa disposa de quatre passadors en la seua cara inferior per a ajust a la bigueta metàl·lica. En la resta de l’escenari, tarima massissa de “pi melis”, de dimensió de taula 100 mms d’ample i 22 mms. de grossària, col·locada sobre tauler fenòlic WBP de 15 mms. de grossària, caragolat a rastreles de fusta. Aquest paviment està pintat de color negre.

En la resta de l’edifici, terratzo tipus “Vacutile” en peces de 50 x 50 cms., per a ús intensiu, col·locat sobre capa de morter cua de grossària màxima 10 mms., capa de morter de ciment d’arena llavada i làmina de separació amb el forjat de poliestiré expandit, rejuntada amb lletada de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat que les rajoles, fins i tot rodapeu de 7 cms. d’altura enrasat a parament acabat. En les escales, la petjada i pareda són també de terratzo, d’una sola peça, petjada d’una banda, i pareda per un altre, amb enrasats als escalons a parament acabat.

Revestiments:

Exteriors: Revestiment de façanes de bloc d’accés amb panells de fusta baquelizada de 10 mms. de grossària, de la casa OBERFLEX, acabat en faig, amb juntes vertical i horitzontal machiembrada amb caragols aculta d’acer inoxidable, tot sobre perfil omega d’acer galvanitzat, fins i tot rematada superior de xapa d’acer inoxidable cru per a pintar de 1,5 mms. de grossària.

Revestiment de part superior de bloc de sala amb xapa de coure de 0,65 mms. de grossària i ample de safata 62 cms., amb junta alçada engatillada, caragolada a llistons de fusta de pi tractat per a intempèrie, fins i tot rematada superior de xapa de les mateixes característiques. Es donarà a la xapa un tractament previ d’oxidació.

Revestiment de resta de façanes amb panell compost fusta-ciment, de 20 mms. de BETONYP o similar, de 20mms de grossària, amb machiembrado simple, caragolat a perfil omega d’acer galvanitzat amb caragols d’acer inoxidable, i segellat a base de cordó de poliuretà color gris.

Sòcol de façanes a base d’aplacat de marbre “Bateig”, en peces de grossària 4 cms. i dimensió segons especejament representat gràficament en el pla corresponent, ancorades a fàbrica de rajola perforada amb varetes d’acer inoxidable. Està impermeabilitzada la cara interior de la fàbrica exterior.

Interiors: En petos frontals d’amfiteatre, i en parets laterals d’amfiteatre, tauler aglomerat xapat en fusta d’auró canadenc, sobre llistons de fusta en el cas de parets, i sobre bastidor de fusta ancorat a obra en petos.

Esquerdejat maestreado de morter de ciment 1:5 en paraments verticals i horitzontals de l’ascensor.

Xapat de condícies amb gres ceràmic tipus “compacte” en peces de 20 x 20 cms., rebut amb morter de ciment mixt, i rejuntada amb lletada de ciment acolorit.

Lluïts d’algeps maestreados projectats en resta de paraments verticals i horitzontals interiors.

Moqueta en parets laterals d’accés a amfiteatre “Audace” de SOMMER, o similar, amb tractament per a comportament al foc M2, pegada amb cola adhesiu.

Bancades de lavabos en condícies de granit gris cristall de 2 cms. de grossària, amb peto frontal de 10 cms. d’altura, sobre bastidor metàl·lic d’acer galvanitzat.

 

Llista de Material Tècnic i escènic

Il·luminació
1 Taula de control LT Hydra Sky
72 Canales de Dimer
1 Canó Coemar Testa MD 1200MSR
8 Retallada ETC 750 15°-30° + Portagobo + Iris
4 Retallada ETC 750 26° + Portagobo + Iris
6 Retallada Robert Juliat 13°-42° + Portagobo +Iris
14 Retallada ETC 575 source four zoom 25°-50°
12 PC 1Kw Lampo sense visera
44 Xassís PARELL 64
6 PC 2Kw Robert Juliat
14 Panorama Asimètric Spotlight
6 PC 1Kw Robert Juliat Fresnel
25 PC 1Kw Robert Juliat
2 Rush MH 7 Hybrid
4 Mac AURA
7 Parell led CAMEO 8×18
4 Parell led rgb W A. ZOOM
6 Panorames led ETC CYC
1 Plataforma elevadora GENIE WP-36S
Maquinària
16 Barres Contrapesades
4 Barres Motoritzades/Electrificades amb 24 circuits cadascuna
3 Barres Motoritzades
6 Motors puntuals de 250 Kg des de pinta
4 Petxines acústiques
6 Parelles de potes de 8 m.
6 Bambolina de 1,90 m.
28 Tarimes Rosco 2X1m.
8 Calles Il·luminació 3,5m

So
Control
1 Mesa de so MIDES M32
1 Mesa de So Yamaha 01V
1 CD Tascam CD 450
1 CD Numark MP102
1 CD HHB CDR 230
1 MD Tascam MD-301 MKII
P.A..
4 EAW MK5166
2 EAW SB150R
Monitors
2 TSA PX850
2 Tascons DAS 15’’
2 DRX 10 Yamaha
Microfonía
4 Shure SM81-LC
1 Micro. per a bombo, baix, contrabaix SHURE BETA52A
4 Micro. per a instruments SHURE SM57LCE
3 Micro. vocal per a cant i/o narració.SHURE SM58LCE
1 Micro. instruments SHURE PGA81-XLR
3 Micro. Sennheiser e904
1 Sistema inalambrico Sennheiser EW 352 amb diadema
1 Microfono inalambrico de mà Sennheiser SKM 100-835
2 Sistema inalambrico Sennheiser XS 35
4 Caixa inyeccion actica BSS AR133
3 Àudio-Technica MB3000L
3 AKG C547BL-T
1 Shure MX202B
3 Micro conferencia/Sobretaula Optimus B-45CE
3 D.I. Samson
Sistema d’intercomunicació ALTAIR EF-200 + 4 Petacas amb cascos ALTAIR
EM-201. Punts d’intercomunicació a coll, cabina, passarel·les i canó

Galeria