Servicis administratius

Oficina d’informació y registre

961501500

Plaça de la Constitució, 10

46960 Aldaia Valencia

961510693

ajuntament@ajuntamentaldaia.org

web

Solo se atiende presencialmente con cita previa, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

divi discount
embedgooglemap.net

¿Què és l’OIA?

L’Oficina de Informació és el servici de referència de l’Ajuntament i primer punt d’acces para la ciudadanía. Des d’ací s’ofereix, de manera integrada, l’accés a la informació i tramitació de la major part dels serveis municipals, a través dels canals presencial i telemàtic.

Estes dependències, situades en la planta baixa de l’edifici principal de l’Ajuntament, estan concebudes amb una clara orientació i vocació de servei a l’interessat, per a facilitar d’una manera còmoda, l’accés i la comunicació de la ciutadania amb l’administració.

 • Facilitar l’accés, la comunicació i la relació amb la ciutadania, en funció de les seues necessitats i disponibilitats.
 • Agilitzar les gestions administratives dels interessats.
 • Establir una alta qualitat de servei independentment del canal utilitzat: presencial o telemàtic.
 • Procurar un tracte personalitzat a l’interessat.
 • Prestar una atenció integral d’acord amb les expectatives de l’interessat.
 • Millorar el nivell de satisfacció de la ciutadania, i la seua valoració sobre els serveis que li són prestats.
 • Convertir-se en la porta de referència de la ciutadania.

PREGUNTES FREQÜENTS:

¿Què documentació he de portar per a donar-me d’alta al padró municipal?

(Normes d’empadronament recollides en la Resolució de 29 d’abril de 2020 del INE)

Documentació acreditativa del domicili de residència:

 • Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre, comprovació en la base de dades municipals (cadastre).
 • Contracte vigent d’arrendament acompanyat de l’últim rebut de lloguer.
 • Altres documents potestatius que l’Ajuntament considere oportuns per a comprovar la veracitat de la residència.
 • Quan es pretenga empadronar en un domicili on consten empadronades altres persones que si residisquen se’ls haurà d’exigir l’autorització per escrit d’una persona major d’edat que figure empadronada en aqueix domicili. La persona que autoritze haurà de disposar d’algun títol acreditatiu de la possessió de l’habitatge a nom d’aquesta, d’acord amb els apartats a), b) o c).
 • Empadronaments en establiments col·lectius:

En l’alta en establiments col·lectius (residències, convents, etc.) l’autorització haurà de ser subscrita per la persona responsable del centre.

Documentació acreditativa de la identitat:

 • Document Nacional de Identitat.
 • Passaport per a ciutadans espanyols procedents de l’estranger que encara no disposen del DNI.
 • Targeta de residència expedida per les autoritats espanyoles.
 • Document acreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del país de procedència.
 • Fotocòpia de qualsevol d’aquests documents que hagen cise sostrets o extraviats, sempre que vaja acompanyada per la denúncia formulada davant la policia.
 • Fotocòpia compulsada pel Ministeri de l’Interior (Comissaria) Jutjat o Tribunals d’un passaport retingut.
 • Permís de conduir espanyol sempre que vaja acompanyat d’un altre document on conste el sexe, nacionalitat i lloc de naixement.
 • Per als espanyols i estrangers menors d’edat nascuts a Espanya la identitat s’acredita mitjançant el llibre de família o certificat de naixement. Per als estrangers menors d’edat no nascuts a Espanya se’ls exigirà els mateixos documents que per als majors estrangers.
 • Per a Menor Estranger No Acompanyat (MENA), fitxa d’inscripció expedida pel Ministeri de l’Interior.

Tots estos documents hauran d’estar en vigor no sent vàlid un document caducat, llevat que s’aporte la sol·licitud de renovació del mateix.

Empadronament de menors de pares separats o divorciats:

 • Es realitzarà pel progenitor que ostente la guàrdia i custòdia, la qual cosa s’haurà d’acreditar mitjançant còpia de la corresponent resolució judicial.
 • Quan la guàrdia i custòdia és compartida s’ha d’exigir la signatura de tots dos progenitors.
 • Quan excepcionalment no es dispose de la signatura de tots dos progenitors haurà d’aportar-se una declaració responsable signada pel progenitor que realitza la inscripció del menor.

Casos especials d’empadronament:

Personas sense domicili fixe, en caravanes, d’ocupes o altres situacions anàlogues deuran presentar un escrit sol·licitant el seu empadronament.

La fulla padronal serà signada per tots els veïjns que figuren en la mateixa o, en el seu cas, pel seu representant legal.

Pot obtindre-Lo a través de la Seu Electrònica en el següent enllaç:

https://www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/portal/entidades.do…

o presencialment el la Oficia d’Informació (OIA) amb cita prèvia.

Com sol·licitar Cita Prèvia?

Haurà de sol·licitar cita prèvia en el 96 150 15 00 o a través de la web municipal en el següent enllaç: https://citaprevia.aldaia.es/ o a l’APP de l’Ajuntament d’Aldaia
L’horari d’atenció al client és de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h i de dilluns a dijous de 17.00h a 19.00h (horari d’hivern), (de 9.00h a 14.00h horari d’estiu)

¿Què necessite per a obtindre el Certificat Digital?

Hurà de sol.licitar cita prèvia en el 96 150 15 00.

En l’horari d’atenció al client de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00h.

1. És necessari que el titular es persone en l’Oficina d’Informació i Registre de l’Ajuntament d’Aldaia.

2. Si el titular és de nacionalitat espanyola:

 • DNI, en vigor.
 • Permís de conduir en format targeta, en vigor.
 • Passaport espanyol, en vigor.

3. Si el titular no té nacionalitat espanyola: NIE (Número d’Identificació d’Estranger). Acceptem qualsevol document oficial que continga el NIE (NIE, permís de residència, targeta d’hisenda, foli de la Policía Nacional etc.), tenint en compte que:

 • Si el document no té fotografia haurà de presentar, a més, un altre document (passaport en vigor o document d’identitat del seu país, en cas de ser comunitari) en el qual aparega la foto del sol·licitant per a procedir a la seua identificació.
 • Si el NIE no està en vigor, se sol·licitarà la presentació del passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas de ser comunitari) que estiguen en vigor.

Podrà prescindir-se de la personació del sol·licitant SI I NOMÉS SI la signatura en la sol·licitud d’expedició d’un certificat reconegut ha sigut legitimada en presència notarial. El sol·licitant haurà d’acudir a un notari perquè certifique la seua voluntat d’obtindre un certificat digital i l’autorització al representant per a la seua recollida per compte del signant.

* És obligatori aportar un compte de correu electrònic.