Recursos Humans

961501500 #4205
Plaça de la Constitució, 10
46960 Aldaia Valencia
961510693

El Departament d’Organització i Recursos Humans té com a funcions les següents:

 • Tramitació i seguiment dels expedients del personal de l’Ajuntament tant funcionari com laboral.
 • Assessorament jurídic a la Corporació Municipal en matèria d’organització i recursos humans.
 • Tramitació dels expedients i gestió dels procediments següents:
  • Confecció de la plantilla i catàleg de la relació de llocs de treball, Oferta d’Ocupació Pública.
  • Selecció de personal: Confecció de bases reguladores de procediments selectius i borses de treball.
  • Situacions del personal i sol·licituds de llicències i permisos.
  • I.T., Invalidesa Permanent i Jubilacions.
  • Afiliacions, altes i baixes a la Seguretat Social.
  • Drets sindicals, negociació col·lectiva i eleccions sindicals.
 • Formalització de contractes laborals, pròrrogues, denúncies, extinció i la seua tramitació.
 • Expedició de certificats d’empresa, prestació de serveis, etc.
 • Gestió en matèria d’assistència sanitària dels funcionaris, Mútua d’Accidents de Treball i malaltia professional.
 • Seguiment i coordinació de la política de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
 • Control de l’horari de treball i confecció del calendari laboral i del pla de vacances.
 • Gestió de nòmines de tot el personal de l’Ajuntament i assistències de sessions a òrgans col·legiats.
 • Registre de personal; llibres d’empresa

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l’Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d’informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s’hagen de proveir, de manera que s’assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Selecciona una categoria, selecciona un estat, selecciona una àrea i prem el botó de cerca.

Si no trobes la teva oferta entra aquí: http://transparencia.aldaia.es/va/transparencia/processos-selectius

Categoria

Treball temporal
Promoció interna
Oposicions
Beques

Estat

En tràmit
Obert
Tancat

Àrea

RRHH
Aldaia Pròxima
ADL i Comerç