Servicis administratius

Responsabilitat Patrimonial i Règim Jurídic

El procediment de Responsabilitat Patrimonial consisteix en el dret dels particulars a ser indemnitzats per l’Administració Pública municipal, de tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.